วิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart

วิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า Teamwork ซึ่งหลายๆคน คงแปลหรือให้ความหมายว่า การทำงานเป็นทีม การทำงานด้วยกัน การทำงานร่วมกัน เป็นต้น หรือหลายคนเข้าใจว่าเป็นการทำงานในเรื่องๆ เดียวกันหรือในช่วงเวลาเดียวกัน หลายคนคงเคยมีวิธีการสร้างทีมงานกันมาหลากหลายรูปแบบ อาจจะเป็นวิธีการสร้างทีมงานแบบที่สำเร็จมากหรือสำเร็จน้อย ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าใจความหมายของคำว่า Teamwork แบบประมาณนี้เหมือนกัน และหลายๆ ครั้งจะมีความรู้สึกว่าการทำงานของทีม เป็นทีมงานแบบ Teamwork Hard เป็นทีมงานแบบทำงานเยอะมากแต่ผลลัพธ์ก็ยังออกมาไม่ดี เป็นทีมงานแบบทำเพื่อให้มันผ่านๆไป หรือเป็นทีมงานแบบที่ทำแล้วไม่สนุกในการทำงานร่วมกัน จนมีโอกาสได้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Constructionism และได้เรียนรู้กับคำว่า Teamwork ในความหมายว่า “การทำงานร่วมกันแบบให้ใจในการทำและมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากทีมงานแบบ Teamwork Heart ซึ่งเป็นแบบที่ให้ใจในการทำ จะแตกต่างกันออกไปจากความหมายของทีมงานแบบ Teamwork Hard หรือแบบอื่นๆ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และประสบการณ์ของคนภายในทีมงานแบบ Teamwork Heart จะได้มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมากมายกับทีมงานแบบ Teamwork Hard

วิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart

วันนี้ Coach Coach Coach จะมาแชร์วิธีการสร้างทีมงาน ในรูปแบบ Teamwork Heart ซึ่งจะเป็นวิธีการสร้างทีมงานแบบที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งเหตุผลและอารมณ์ ซึ่งมีตัวแปรหลายปัจจัยในการเสริม เช่น การสร้างความเข้าใจ การสร้างความมั่นใจ หรือการสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น โดยตัวแปรที่ยกตัวอย่างมานั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มหาวิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart นั้น เราควรทราบและเข้าใจถึงพื้นฐานการเรียนรู้และพฤติกรรมที่แตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะสามารถเลือกและประยุกต์ ตัวแปรต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป และคิดว่าหลายคนคงไม่อยากมีทีมงานแบบ Teamwork Hard หรือทำงานอยู่ภายในทีมงานแบบ Teamwork Hard อย่างแน่นอน

ดังนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารงานหรือหัวหน้าส่วนงาน หรือแม้กระทั่งเป็นพนักงาน สามารถเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้และพฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงพิจารณาสัดส่วนคนแต่ละกลุ่มที่มีอยู่ในส่วนงานหรือองค์กรของท่านก่อนว่าเป็นสัดส่วนอย่างไร ท่านก็จะสามารถ มีวิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart ในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อนำมาประกอบการวางแผนในการวางตำแหน่งงาน การมอบหมายงาน การเสริมองค์ความรู้และการใช้แรงกระตุ้นจูงใจต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม และจะทำให้ส่วนงานหรือองค์กรของท่านขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วันนี้ Coach Coach Coach หวังว่าการแชร์วิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart คงเป็นประโยชน์ให้หลายๆ คน นำไปปรับใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรของทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart ให้เกิดขึ้นกันเยอะๆ แล้วแนะนำแชร์ประสบการณ์ดีๆ ในวิธีการสร้างทีมงานแบบ Teamwork Heart ของทุกคนให้กับคนรอบข้างกันต่อไป หรือถ้าท่านไหนสนใจในเรื่องวิธีการสร้างทีมงานแบบใช้การปรับพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้ทีมงานเกิดความล้มเหลวในการเรียนรู้ (เพิ่มเติมได้ที่ “สาเหตุของความล้มเหลวในการเรียนรู้” กันได้ครับ)